هروی فروشی
 • ۹ میلیارد و ۴۵۵ میلیون تومان
 • ۲۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • بردباری
قلهک فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهرشاد
دروس فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مهاجر
قلهک فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • مهاجر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۶۷ متر
 • ۱ اتاق
 • مفاخری
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۸۲ میلیون تومان
 • ۷۲ متر
 • ۲ اتاق
 • مهراس
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • عابدی
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان
 • ۴۲ متر
 • ۱ اتاق
 • عابدی
دروس فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مهراس
دروس فروشی
 • ۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۷۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای مهرشاد
شمس آباد فروشی
 • ۱ میلیارد تومان
 • ۵۳ متر
 • ۱ اتاق
 • کمالی
دروس فروشی
 • ۱۳ میلیارد تومان
 • ۲۴۵ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای مهرشاد
هروی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۴۵ میلیون تومان
 • ۱۲۲ متر
 • ۳ اتاق
 • کمالی
جردن فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مهیار
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • سینا
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۲۴ میلیون تومان
 • ۷۴ متر
 • ۲ اتاق
 • فتحی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۲ اتاق
 • محمودی
دروس فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای مهرشاد
میرداماد فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۲۶۰ متر
 • ۴ اتاق
 • سینا
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ربانی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}