دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سروش
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سروش
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای تارخ
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • زاهدی
قلهک فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • نوربخش
قلهک فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • نوربخش
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ربانی
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ربانی
الهيه فروشی
 • ۱۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سیدانی
الهيه فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۱۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سیدانی
الهيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سیدانی
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • شاپوری
میرداماد فروشی
 • ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آزاد
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آزاد
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۸ متر
 • ۲ اتاق
 • سعادتیان
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • سعادتیان
فرمانيه فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان
 • ۳۲۰ متر
 • ۴ اتاق
 • زاهدی
فرمانيه فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان
 • ۲۱۰ متر
 • ۴ اتاق
 • زاهدی
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • زاهدی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}