دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان
 • ۱۲۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای شمسیان
فرمانيه فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۲۶۵ متر
 • ۴ اتاق
 • حجسته
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • محمودی
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • سالاروندیان
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • هیوا
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای تارخ
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • معصومی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • هیوا
هروی فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای جمالی
فرمانيه فروشی
 • ۱۵ میلیارد و ۸۴۸ میلیون تومان
 • ۲۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مایان
شمس آباد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • رهبر
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۶۳ متر
 • ۱ اتاق
 • عطایی
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۹۲ متر
 • ۲ اتاق
 • احسان
فرمانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۴ اتاق
 • مایان
هروی فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای جمالی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • احسان
فرمانيه فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مایان
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • سالاروندیان
شهید عراقی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خدابنده
دروس فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۴ اتاق
 • یزدان
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}