هروی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • محتشم
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ربانی
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۵ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مهاجر
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۱ اتاق
 • عماد
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۸ متر
 • ۱ اتاق
 • صداقت
پاسداران فروشی
 • ۱۵ میلیارد و ۹۹۹ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۹ تومان
 • ۲۷۰ متر
 • ۴ اتاق
 • فردوس
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • مفاخری
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۰۸ میلیون تومان
 • ۱۴۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای اکبری
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای آزاد
جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای آزاد
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • پاشا
میرداماد فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۲۷۰ متر
 • اتاق
 • آقای آزاد
میرداماد فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۲۷۰ متر
 • اتاق
 • آقای آزاد
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
 • ۱۳۲ متر
 • ۲ اتاق
 • مبین
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • هیوا
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای عرفان
دروس فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۱ اتاق
 • مهراس
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • عظیمی
دروس فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۱۹ میلیون تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۳ اتاق
 • ابراهیم آبادی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}