ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مجللی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مجللی
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مجللی
پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۵۲ میلیون تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای غیاثی
پاسداران فروشی
 • ۷ میلیارد و ۲۹۸ میلیون تومان
 • ۱۷۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای غیاثی
هروی فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای غیاثی
هروی فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۶ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای غیاثی
هروی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۶۸ میلیون تومان
 • ۱۲۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای غیاثی
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آزاد
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۷۶ میلیون تومان
 • ۷۴ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای آزاد
دروس فروشی
 • ۷ میلیارد و ۳۵۹ میلیون تومان
 • ۲۲۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پوریا
قيطريه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای نوبختی
میرداماد فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان
 • ۱۷۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای محمدی
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای نوبختی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۸۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدی
هروی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۹۴ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بصیر
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدی
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۳ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای محمدی
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدی
هروی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان
 • ۸۱ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بصیر
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}