میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • کبکی
ظفر فروشی
 • ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کبکی
دولت فروشی
 • ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۶ متر
 • ۳ اتاق
 • بارانی
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۲ اتاق
 • کبکی
ظفر فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عطایی
هروی فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۷ متر
 • ۳ اتاق
 • رهبر
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۲ متر
 • ۳ اتاق
 • مرادپور
هروی فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آرتین
هروی فروشی
 • ۷ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آرتین
میرداماد فروشی
 • ۱۵ میلیارد تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • حسین زاده
میرداماد فروشی
 • ۱۳ میلیارد تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • حسین زاده
قيطريه فروشی
 • ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۲ متر
 • ۳ اتاق
 • مرادپور
فرمانيه فروشی
 • ۱۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • سیستان
دولت فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • ثقفی
ظفر فروشی
 • ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کبکی
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۵۰ متر
 • ۱ اتاق
 • عطایی
میرداماد فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • عطایی
میرداماد فروشی
 • ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • سیدی
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۸ متر
 • ۲ اتاق
 • سیروان
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}