جردن فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۸۲ متر
 • ۱ اتاق
 • غفاری
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • خردمند
هروی فروشی
 • ۹ میلیارد و ۶۴ میلیون تومان
 • ۱۶۸ متر
 • ۳ اتاق
 • حامدی
جردن فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • ریحانی
خواجه عبداله فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • یاسین
فرمانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مهرزاد
فرمانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • مهرزاد
فرمانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۸ متر
 • ۲ اتاق
 • مهرزاد
فرمانيه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • خجسته
دولت فروشی
 • ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • خدابخش
جردن فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ریحانی
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۱۱۴ متر
 • ۲ اتاق
 • نریمان
هروی فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • محتشم
فرمانيه فروشی
 • ۱۹ میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان
 • ۲۰۵ متر
 • ۳ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۹۰۴ میلیون تومان
 • ۱۵۲ متر
 • ۳ اتاق
 • خردمند
هروی فروشی
 • ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۴ متر
 • ۳ اتاق
 • فرهنگی
فرمانيه فروشی
 • ۱۷ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۲۳۰ متر
 • ۴ اتاق
 • خجسته
قلهک فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۸۴ میلیون تومان
 • ۱۲۸ متر
 • ۳ اتاق
 • وارسته
دروس فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۲۰۲ متر
 • ۴ اتاق
 • حامدی
دروس فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خراسانی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}