هروی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۸۶ میلیون تومان
 • ۸۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای رضازاده
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای رادان
جردن فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۴۵ میلیون تومان
 • ۱۴۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای اردشیر
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسعود
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۹۳ میلیون تومان
 • ۱۳۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهیار
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۶۷ متر
 • ۳ اتاق
 • اقای هدایت
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۲۷۵ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای آرش
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای همتی
میرداماد فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای همتی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۸۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای همتی
دروس فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای خردمند
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بشیری
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مشایخی
هروی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان
 • ۹۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بصیر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای همتی
ظفر فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۲۷۷ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای مشایخی
جردن فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهنام
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای خردمند
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای خردمند
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان
 • ۹۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای شکیب
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}