هروی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای کیهانی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
دروس فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۴ میلیون تومان
 • ۱۳۷ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سروش
جلفا فروشی
 • ۸۹۹ میلیارد و ۹۹۹ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۴ تومان
 • ۱۴ متر
 • ۵۴ اتاق
 • nilo
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای حامد
جردن فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • اقوامی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۹۹ میلیون تومان
 • ۱۳۱ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
الهيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سیدانی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای سعید
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای حامد
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۷۸ میلیون تومان
 • ۱۸۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای روشن
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۴۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بهنود
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۶۲ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای اکبری
اقدسيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای شکرزاده
جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای تیرداد
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان
 • ۱۱۳ متر
 • ۲ اتاق
 • شاکری
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • حامی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای رجبی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای عرفان
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای اخوان
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}