دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • صداقت
قلهک فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۶۴ میلیون تومان
 • ۱۲۸ متر
 • ۲ اتاق
 • تاجبخش
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ثقفی
فرمانيه فروشی
 • ۱۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۲۸۴ متر
 • ۳ اتاق
 • اهورا
فرمانيه فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • اسکندری
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان
 • ۱۵۷ متر
 • ۴ اتاق
 • خوانساری
ظفر فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۸۶ متر
 • ۲ اتاق
 • وحید
ظفر فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • وحید
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۶۵ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • نریمان
ظفر فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲ متر
 • ۲ اتاق
 • وحید
ظفر فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۲ متر
 • ۲ اتاق
 • وحید
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۰۷ میلیون تومان
 • ۱۱۱ متر
 • ۲ اتاق
 • محمودی
فرمانيه فروشی
 • ۱۴ میلیارد تومان
 • ۲۳۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای نوبختی
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای شمسیان
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۸۸ متر
 • ۲ اتاق
 • عطایی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۶۷ متر
 • ۱ اتاق
 • خاتم
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۱ اتاق
 • بیباک
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۶۷ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای شمسیان
فرمانيه فروشی
 • ۱۷ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • اسکندری
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۸۲ متر
 • ۱ اتاق
 • خاتم
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}