میرداماد فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • دانیال
قلهک فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • کبکی
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • کیان
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۷ متر
 • ۳ اتاق
 • رزمی
الهيه فروشی
 • ۱۱ میلیارد تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • رزمی
پاسداران فروشی
 • ۹ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان
 • ۸۲ متر
 • ۱ اتاق
 • رسام
پاسداران فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان
 • ۱۷۶ متر
 • ۳ اتاق
 • رسام
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • رزمی
قلهک فروشی
 • ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • قاضی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • رزمی
ظفر فروشی
 • ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کبکی
میرداماد فروشی
 • ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۱ اتاق
 • دانیال
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۱ اتاق
 • پرویزی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۴۵ متر
 • ۱ اتاق
 • کبکی
میرداماد فروشی
 • ۵ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان
 • ۷۶ متر
 • ۲ اتاق
 • کبکی
جردن فروشی
 • ۷ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • دیاکو
میرداماد فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • دانیال
پاسداران فروشی
 • ۹ میلیارد و ۸۲۸ میلیون تومان
 • ۱۵۶ متر
 • ۳ اتاق
 • رسام
میرداماد فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۹ متر
 • ۳ اتاق
 • دانیال
میرداماد فروشی
 • ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۲ متر
 • ۲ اتاق
 • دانیال
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}