جردن فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ریحانی
جردن فروشی
 • ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • ریحانی
جردن فروشی
 • ۹ میلیارد و ۵۶۷ میلیون تومان
 • ۱۹۵ متر
 • ۳ اتاق
 • ریحانی
جردن فروشی
 • ۲۱ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان
 • ۲۹۰ متر
 • ۴ اتاق
 • ریحانی
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای عرفان
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۲۵ میلیون تومان
 • ۱۹۵ متر
 • ۳ اتاق
 • محبی
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • محبی
قيطريه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • محبی
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۴ اتاق
 • فراست
قيطريه فروشی
 • ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۲۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • محبی
قيطريه فروشی
 • ۱۹ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • محبی
فرمانيه فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۵۸۵ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • طیبی
قيطريه فروشی
 • ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۵ متر
 • ۳ اتاق
 • سعادتیان
میرداماد فروشی
 • ۱۵ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
 • ۲۱۵ متر
 • ۴ اتاق
 • سمیر
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۵۰ متر
 • ۱ اتاق
 • مرادپور
ظفر فروشی
 • ۱۱ میلیارد تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • سمیر
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • نریمان
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۴۵ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • نریمان
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • نریمان
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}