فرمانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۹ میلیون تومان
 • ۱۸۱ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای روشن
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای نوید
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقاي خانی
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای آبتین
فرمانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای ظاهری
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۱۴ میلیون تومان
 • ۱۱۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای شمسیان
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۷۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای شمسیان
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • زیبایی
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۲۳۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای شمسیان
میرداماد فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۴ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زارع
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • زیبایی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • شیخی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای شمسیان
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای آقایی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای محمودی
میرداماد فروشی
 • ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مجللی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای راستین
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای راستین
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان
 • ۱۵۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای گیلانی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}