دروس فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۱۰۲ متر
 • ۲ اتاق
 • نکیسا
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۹۴ متر
 • ۲ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • دعایی
میرداماد فروشی
 • ۸ میلیارد و ۴۹۶ میلیون تومان
 • ۱۱۸ متر
 • ۲ اتاق
 • نیکزاد
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • دعایی
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • دبال
هروی فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • خوش نیت
جردن فروشی
 • ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ریحانی
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۸ متر
 • ۲ اتاق
 • دبال
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۶ متر
 • ۳ اتاق
 • خاتم
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خاتم
جردن فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • حسین زاده
جردن فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • حسین زاده
پاسداران فروشی
 • ۹ میلیارد و ۳۱۷ میلیون تومان
 • ۱۵۴ متر
 • ۳ اتاق
 • نهاوندی
جردن فروشی
 • ۹ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کاملی
جردن فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • کاملی
فرمانيه فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان
 • ۱۴۲ متر
 • ۳ اتاق
 • اهورا
فرمانيه فروشی
 • ۲۲ میلیارد تومان
 • ۳۶۰ متر
 • ۴ اتاق
 • اهورا
فرمانيه فروشی
 • ۲۱ میلیارد تومان
 • ۲۳۵ متر
 • ۴ اتاق
 • اهورا
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}