شريعتي فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۰ اتاق
 • آقای بزرگوار
شريعتي فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۷۷ متر
 • ۰ اتاق
 • آقای بزرگوار
خواجه عبداله فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۳۵ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پارسا
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۴۴ میلیون تومان
 • ۱۰۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پارسا
خواجه عبداله فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پارسا
خواجه عبداله فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پارسا
خواجه عبداله فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پارسا
خواجه عبداله فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای پارسا
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۹۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای آرمین
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۵ میلیون تومان
 • ۸۱ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای فرجام
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۷ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آرمین
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای فرجام
شريعتي فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بزرگوار
قلهک فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان
 • ۹۶ متر
 • ۰ اتاق
 • آقای بزرگوار
جردن فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان
 • ۲۱۷ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سیدانی
هروی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای نادر
خواجه عبداله فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۶۸ میلیون تومان
 • ۱۰۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای پارسا
جردن فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۲۵ میلیون تومان
 • ۱۱۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سیدانی
دروس فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۵۹ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • اقای سعادتی
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۰۴ میلیون تومان
 • ۱۹۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای خیری
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}