قلهک فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • فرجی
قلهک فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • فرجی
قيطريه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
خواجه عبداله فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۸۲ متر
 • ۲ اتاق
 • رازان
دولت فروشی
 • ۲۰ میلیارد تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ثقفی
دروس فروشی
 • ۲۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۲۸۰ متر
 • ۴ اتاق
 • کبیر
دروس فروشی
 • ۱۸ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان
 • ۳۴۰ متر
 • ۴ اتاق
 • کبیر
شمس آباد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۶۳۸۳ متر
 • ۲ اتاق
 • یاسین
شمس آباد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۶۳ متر
 • ۲ اتاق
 • یاسین
قلهک فروشی
 • ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خراسانی
شهید عراقی فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۱۳ میلیون تومان
 • ۱۲۱ متر
 • ۳ اتاق
 • یاسین
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • خدابخش
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مرادپور
شمس آباد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • رازان
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • ثقفی
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۱ متر
 • ۲ اتاق
 • رازان
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای عرفان
پاسداران فروشی
 • ۱۱ میلیارد تومان
 • ۱۶۸ متر
 • ۳ اتاق
 • نهاوندی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}