جلفا فروشی
 • ۷۴۰ میلیون تومان
 • ۱۰۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
جردن فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسیحا
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۹ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سورنا
خواجه عبداله فروشی
 • ۸۸۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقاي محمد ماهور
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۱۲ میلیون تومان
 • ۱۲۴ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بابک اسکندری
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسعود
هروی فروشی
 • ۵۹۲ میلیون تومان
 • ۷۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مجرب
جلفا فروشی
 • ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۹۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
جلفا فروشی
 • ۷۶۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
 • ۱۳۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۶۹ میلیون تومان
 • ۱۱۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بابک اسکندری
میرداماد فروشی
 • ۸۲۳ میلیون تومان
 • ۷۱ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بابک اسکندری
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسعود
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۸۸ میلیون تومان
 • ۱۲۴ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بابک اسکندری
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسعود
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۴۴ میلیون تومان
 • ۱۶۱ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بابک اسکندری
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۸۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای علی صادقی
خواجه عبداله فروشی
 • ۶۶۵ میلیون و ۷ تومان
 • ۷۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بابک اسکندری
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}