قلهک فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • عسگری
میرداماد فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • تاراز
میرداماد فروشی
 • ۸ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان
 • ۱۲۸ متر
 • ۳ اتاق
 • تاراز
میرداماد فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • تاراز
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای عرفان
دروس فروشی
 • ۲۴ میلیارد و ۵۱۴ میلیون تومان
 • ۲۸۰ متر
 • ۴ اتاق
 • خراسانی
قلهک فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خراسانی
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۱۴۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای عرفان
قلهک فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خراسانی
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۱ متر
 • ۳ اتاق
 • خردمند
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان
 • ۷۶ متر
 • ۱ اتاق
 • خردمند
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۸ متر
 • ۲ اتاق
 • خردمند
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان
 • ۱۷۲ متر
 • ۳ اتاق
 • خردمند
فرمانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان
 • ۱۸۶ متر
 • ۳ اتاق
 • غرا
دولت فروشی
 • ۹ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۹ میلیارد تومان
 • ۱۹۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۵۶ میلیون تومان
 • ۱۰۳ متر
 • ۳ اتاق
 • کهریزی
پاسداران فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عسگری
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}