ونك فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سالار
ونك فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سالار
ونك فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۳۵ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سالار
ونك فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سالار
هروی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان
 • ۱۲۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آریا
هروی فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۹ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آریا
هروی فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۲۴۶ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آریا
شمس آباد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۴۶ میلیون تومان
 • ۶۱ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای آریا
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای توکل
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای یوسفی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای یوسفی
فرمانيه فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۲۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای شریعتی
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان
 • ۱۱۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای ارسلان
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۶۴ میلیون تومان
 • ۲۰۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای شریعتی
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای ارسلان
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۲۸ میلیون تومان
 • ۱۰۴ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای ارسلان
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۹۲۵ میلیون تومان
 • ۲۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آبتین
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۲۸ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مجللی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد تومان
 • ۴۵ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای آبتین
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۶۴ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای آبتین
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}