قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای امین
دزاشيپ فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۴۵ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای امین
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای امین
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای امین
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۳۶ میلیون تومان
 • ۱۴۴ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای امین
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای امین
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای امین
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۲۵ میلیون تومان
 • ۱۹۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای امین
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای امین
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
 • ۱۶۱ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای امین
دزاشيپ فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۴۲ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای امین
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای امین
چيذر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۸۸ میلیون تومان
 • ۱۰۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای امین
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای امین
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای امین
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای امین
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای امین
اقدسيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۶۳ میلیون تومان
 • ۲۸۱ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای امین
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۹۱ میلیون تومان
 • ۱۳۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای امین
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان
 • ۷۳ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای امین
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}