پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۴۴ میلیون تومان
 • ۸۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۴۴ میلیون تومان
 • ۸۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان
 • ۲۶۱ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سروش
دروس فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۹۹۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان
 • ۱۶۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سروش
دروس فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۶۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۰۴ میلیون تومان
 • ۱۱۷ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان
 • ۱۲۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}