پاسداران فروشی
 • ۹۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۲۸ میلیون تومان
 • ۱۲۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان
 • ۱۷۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۷۰۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد تومان
 • ۹۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۶۳ میلیون تومان
 • ۱۵۱ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۶۴ میلیون تومان
 • ۱۴۷ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۸۷ میلیون تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سروش
دروس فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۹۹۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۳ میلیون تومان
 • ۱۱۴ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سروش
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}