میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۴۴ میلیون تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • طاها
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۲ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • طاها
میرداماد فروشی
 • ۸۵۱ میلیون تومان
 • ۸۶ متر
 • ۸۶ اتاق
 • طاها
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۶۵ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • طاها
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • طاها
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • طاها
میرداماد فروشی
 • ۱۳ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • طاها
میرداماد فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • طاها
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۲ اتاق
 • طاها
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۲۳۵ متر
 • ۴ اتاق
 • طاها
میرداماد فروشی
 • ۸۱۲ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۲ اتاق
 • طاها
ظفر فروشی
 • ۸۱۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • طاها
میرداماد فروشی
 • ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • طاها
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان
 • ۱۰۶ متر
 • ۲ اتاق
 • طاها
فرمانيه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • طاها
ظفر فروشی
 • ۹۴۳ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • طاها
ظفر فروشی
 • ۶۷۵ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • طاها
میرداماد فروشی
 • ۶۵۶ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • طاها
ظفر فروشی
 • ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • طاها
ظفر فروشی
 • ۵۶۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۱ اتاق
 • طاها
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}