دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان
 • ۱۶۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۴ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۰ تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۰ تومان
 • ۲۰۷ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۳۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۲۰۷ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۷۹۵ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۶۲ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}