دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۲۴۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۳۵ میلیون تومان
 • ۲۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۳۵ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان
 • ۱۵۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان
 • ۲۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۲۲ میلیون تومان
 • ۱۹۶ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۲ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۶ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۲۷۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای مسلم کوشکی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}