میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
دبستان فروشی
 • ۶۹۲ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
شهید عراقی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
جلفا فروشی
 • ۶۹۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
دبستان فروشی
 • ۶۸ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
شهید عراقی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
خواجه عبداله فروشی
 • ۱ میلیارد تومان
 • ۸۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
شهید عراقی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۷۵ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
دبستان فروشی
 • ۶۸۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
خواجه عبداله فروشی
 • ۸۰۳ میلیون تومان
 • ۷۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
شهید عراقی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
شهید عراقی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۸۸ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
خواجه عبداله فروشی
 • ۷۷۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
شهید عراقی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}