جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۴۹ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۷ تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۰ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۲۱ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
جلفا فروشی
 • ۷۸۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
جلفا فروشی
 • ۷۸۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
خواجه عبداله فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
شهید عراقی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
جلفا فروشی
 • ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۶۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
دبستان فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۰۴ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
دبستان فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۵۲ میلیون تومان
 • ۹۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
شهید عراقی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۹۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
شهید عراقی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
شهید عراقی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۹۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
جلفا فروشی
 • ۶۱۵ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
شهید عراقی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}