دبستان فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۰۴ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
دبستان فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۵۲ میلیون تومان
 • ۹۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
شهید عراقی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۹۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
شهید عراقی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
شهید عراقی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۹۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
جلفا فروشی
 • ۶۱۵ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
شهید عراقی فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۳۸ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مهدی شجاعی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}