اقدسيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای شادمهر
اقدسيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای شادمهر
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای شادمهر
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۲۵۵ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای شادمهر
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان
 • ۲۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای شادمهر
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای شادمهر
فرمانيه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای شادمهر
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای شادمهر
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای شادمهر
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای شادمهر
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای شادمهر
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای شادمهر
فرمانيه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای شادمهر
فرمانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای شادمهر
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۳۰۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای شادمهر
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای شادمهر
فرمانيه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای شادمهر
قيطريه فروشی
 • ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای شادمهر
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۲۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای شادمهر
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای شادمهر
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}