ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
قلهک فروشی
 • ۸۸۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان
 • ۱۰۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
 • ۹۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
ظفر فروشی
 • ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۹۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان
 • ۱۱۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
ظفر فروشی
 • ۵۸۵ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
ظفر فروشی
 • ۹۱۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
ظفر فروشی
 • ۶۴۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
ظفر فروشی
 • ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۵۱ میلیون تومان
 • ۱۲۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
ظفر فروشی
 • ۳۶۶ میلیون تومان
 • ۶۱ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
ظفر فروشی
 • ۴۲۶ میلیون تومان
 • ۷۱ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
ظفر فروشی
 • ۷۰۲ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
ظفر فروشی
 • ۵۸۵ میلیون تومان
 • ۶۵ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
میرداماد فروشی
 • ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}