میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۹۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۹۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان
 • ۱۴۴ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
ظفر فروشی
 • ۸۴۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
قلهک فروشی
 • ۸۸۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان
 • ۱۰۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
 • ۹۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
ظفر فروشی
 • ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۹۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان
 • ۱۱۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدرضا بابایی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}