جردن فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • خانم مسافر
جردن فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۱۶ میلیون تومان
 • ۱۳۲ متر
 • ۲ اتاق
 • خانم مسافر
جردن فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۸۲ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خانم مسافر
جردن فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۵۵ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • خانم مسافر
جردن فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • خانم مسافر
جردن فروشی
 • ۶۴۴ میلیون تومان
 • ۵۶ متر
 • ۱ اتاق
 • خانم مسافر
جردن فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۶۱ میلیون تومان
 • ۸۶ متر
 • ۲ اتاق
 • خانم مسافر
جردن فروشی
 • ۸۷۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خانم مسافر
جردن فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۷۷ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خانم مسافر
جردن فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • خانم مسافر
جردن فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۸۲ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خانم مسافر
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • خانم مسافر
جردن فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۹۶ میلیون تومان
 • ۱۳۳ متر
 • ۳ اتاق
 • خانم مسافر
جردن فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • خانم مسافر
جردن فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خانم مسافر
جردن فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۱ اتاق
 • خانم مسافر
جردن فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خانم مسافر
جردن فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • خانم مسافر
جردن اجاره ای
 • رهن ۱ میلیارد تومان
 • اجاره ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰۰ متر۴۰ اتاق
 • خانم مسافر
جردن فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • خانم مسافر
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}