ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسعود
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مسعود
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای مسعود
میرداماد فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسعود
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسعود
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسعود
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مسعود
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسعود
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مسعود
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مسعود
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسعود
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسعود
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسعود
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مسعود
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مسعود
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مسعود
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای مسعود
ظفر فروشی
 • ۸۱۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مسعود
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای مسعود
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد تومان
 • ۷۵ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای مسعود
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}