دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دروس فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۸۸ میلیون تومان
 • ۷۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان
 • ۷۸ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۵۳۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
فرمانيه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}