دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۶۳ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۳۵ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۸۵ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۹۴۶ میلیون تومان
 • ۸۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۹۵ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۹۱۰ میلیون تومان
 • ۶۵ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان
 • ۱۹۷ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۹۲۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان
 • ۲۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای حسن فرازمان
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}