پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قاسم زاده
دروس فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قاسم زاده
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قاسم زاده
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قاسم زاده
قلهک فروشی
 • ۹۲۸ میلیون تومان
 • ۶۴ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای قاسم زاده
قلهک فروشی
 • ۸۲۶ میلیون تومان
 • ۵۷ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای قاسم زاده
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قاسم زاده
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قاسم زاده
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۹۹ میلیون تومان
 • ۱۲۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قاسم زاده
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قاسم زاده
قلهک فروشی
 • ۹۶۰ میلیون تومان
 • ۸۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قاسم زاده
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان
 • ۱۶۷ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قاسم زاده
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان
 • ۱۰۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قاسم زاده
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قاسم زاده
قلهک فروشی
 • ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای قاسم زاده
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قاسم زاده
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قاسم زاده
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قاسم زاده
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قاسم زاده
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
 • ۹۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قاسم زاده
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}