دروس فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای قاسم زاده
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قاسم زاده
دروس فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قاسم زاده
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۳ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای قاسم زاده
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۳۵ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قاسم زاده
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قاسم زاده
قلهک فروشی
 • ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قاسم زاده
دروس فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان
 • ۲۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قاسم زاده
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۷۵ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قاسم زاده
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قاسم زاده
دروس فروشی
 • ۷ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان
 • ۳۴۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای قاسم زاده
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قاسم زاده
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قاسم زاده
دروس فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۳۸ میلیون تومان
 • ۱۶۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قاسم زاده
دروس فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قاسم زاده
دروس فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قاسم زاده
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قاسم زاده
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قاسم زاده
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قاسم زاده
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قاسم زاده
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}