میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۲۱۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سامان
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سامان
ظفر فروشی
 • ۴۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۲۳۴ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای سامان
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سامان
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۶۶ میلیون و ۷۶ هزار و ۶۰۰ تومان
 • ۱۰۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سامان
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان
 • ۵۷ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای سامان
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۷۳ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای سامان
ظفر فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سامان
میرداماد فروشی
 • ۷ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان
 • ۲۰۷ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سامان
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سامان
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سامان
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۱۶ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سامان
میرداماد فروشی
 • ۷ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۲۳۴ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سامان
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سامان
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سامان
میرداماد فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۳۵۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای سامان
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سامان
میرداماد فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۲۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سامان
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سامان
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای سامان
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}