میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • حامی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • حامی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۹۶ متر
 • ۲ اتاق
 • حامی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • حامی
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • حامی
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • حامی
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۲۶ متر
 • ۳ اتاق
 • حامی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • حامی
ظفر فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • حامی
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • حامی
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • حامی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۳ اتاق
 • حامی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • حامی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • حامی
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • حامی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان
 • ۱۳۴ متر
 • ۳ اتاق
 • حامی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۹۲ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • حامی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • حامی
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • حامی
میرداماد فروشی
 • ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۸ متر
 • ۳ اتاق
 • حامی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}