ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای تهرانی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای تهرانی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای تهرانی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای تهرانی
میرداماد فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای تهرانی
ظفر فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای تهرانی
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای تهرانی
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای تهرانی
میرداماد فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای تهرانی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای تهرانی
ظفر فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای تهرانی
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای تهرانی
ظفر فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان
 • ۲۱۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای تهرانی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای تهرانی
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۹۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای تهرانی
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۱ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای تهرانی
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای تهرانی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای تهرانی
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای تهرانی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای تهرانی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}