میرداماد فروشی
 • ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زارع
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۶۷ میلیون تومان
 • ۱۳۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زارع
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان
 • ۱۱۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زارع
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۹۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۴۹ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۴۲ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۰۲ میلیون تومان
 • ۹۴ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زارع
شريعتي فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زارع
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زارع
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زارع
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}