میرداماد فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۴ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۵ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۴۸ میلیون تومان
 • ۱۱۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۸۴ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۶۱ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۴۸ میلیون تومان
 • ۲۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۷۲ میلیون تومان
 • ۱۲۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان
 • ۱۲۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زارع
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زارع
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زارع
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}