شريعتي فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۰۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۸۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بزرگوار
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بزرگوار
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای بزرگوار
شريعتي فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۸۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بزرگوار
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان
 • ۵۲ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای بزرگوار
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۵۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای بزرگوار
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بزرگوار
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۴۴ میلیون تومان
 • ۴۴ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای بزرگوار
شريعتي فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان
 • ۷۱ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بزرگوار
شريعتي فروشی
 • ۱۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
 • ۵۴ متر
 • ۰ اتاق
 • آقای بزرگوار
شريعتي فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۰۶ میلیون تومان
 • ۸۱ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای بزرگوار
ظفر فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای بزرگوار
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۰۸ میلیون تومان
 • ۱۴۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بزرگوار
شريعتي فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان
 • ۸۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بزرگوار
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای بزرگوار
شريعتي فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۷۲ میلیون تومان
 • ۵۳ متر
 • ۰ اتاق
 • آقای بزرگوار
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای بزرگوار
شريعتي فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بزرگوار
شريعتي فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۶۴ میلیون تومان
 • ۵۲ متر
 • ۰ اتاق
 • آقای بزرگوار
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۸۲ میلیون تومان
 • ۷۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بزرگوار
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}