الهيه فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آزاد
الهيه فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آزاد
الهيه فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای آزاد
الهيه فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای آزاد
میرداماد فروشی
 • ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آزاد
میرداماد فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آزاد
الهيه فروشی
 • ۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۴۰۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای آزاد
میرداماد فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان
 • ۲۸۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای آزاد
میرداماد فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آزاد
میرداماد فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان
 • ۲۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آزاد
میرداماد فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آزاد
میرداماد فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان
 • ۲۵۵ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای آزاد
الهيه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان
 • ۲۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آزاد
الهيه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان
 • ۲۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آزاد
الهيه فروشی
 • ۲۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۳۰۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای آزاد
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای آزاد
الهيه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای آزاد
الهيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان
 • ۸۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای آزاد
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای آزاد
جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای آزاد
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}