ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۷ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای محمدی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان
 • ۱۱۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان
 • ۹۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۲۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای محمدی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۸۳ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدی
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدی
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان
 • ۱۲۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای محمدی
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای محمدی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای محمدی
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۶۲ متر
 • ۱ اتاق
 • آقای محمدی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۸۱ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدی
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای محمدی
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای محمدی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای محمدی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}