قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زیباکلام
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای زیباکلام
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زیباکلام
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زیباکلام
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای زیباکلام
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان
 • ۱۰۹ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زیباکلام
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان
 • ۱۰۹ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زیباکلام
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۲۱۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای زیباکلام
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۷ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زیباکلام
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زیباکلام
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۹ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زیباکلام
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زیباکلام
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زیباکلام
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زیباکلام
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زیباکلام
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زیباکلام
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زیباکلام
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زیباکلام
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای زیباکلام
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای زیباکلام
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}