قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقاي اميد آبتين
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقاي اميد آبتين
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۹۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقاي اميد آبتين
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقاي اميد آبتين
دزاشيپ فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقاي اميد آبتين
دزاشيپ فروشی
 • ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقاي اميد آبتين
دزاشيپ فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقاي اميد آبتين
فرمانيه فروشی
 • ۱۱ میلیارد تومان
 • ۶۵۰ متر
 • ۱۰ اتاق
 • آقاي اميد آبتين
فرمانيه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقاي اميد آبتين
فرمانيه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقاي اميد آبتين
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان
 • ۱۲۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقاي اميد آبتين
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان
 • ۱۱۶ متر
 • ۳ اتاق
 • آقاي اميد آبتين
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۲۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقاي اميد آبتين
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۲۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقاي اميد آبتين
دزاشيپ فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۸۸ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقاي اميد آبتين
دزاشيپ فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقاي اميد آبتين
دزاشيپ فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقاي اميد آبتين
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان
 • ۱۸۷ متر
 • ۳ اتاق
 • آقاي اميد آبتين
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقاي اميد آبتين
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقاي اميد آبتين
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}