ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • عظیمی
میرداماد فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • عظیمی
میرداماد فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • عظیمی
ظفر فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عظیمی
میرداماد فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۶ متر
 • ۳ اتاق
 • عظیمی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • عظیمی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عظیمی
میرداماد فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • عظیمی
شريعتي فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • عظیمی
میرداماد فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عظیمی
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • عظیمی
ظفر فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عظیمی
ظفر فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عظیمی
میرداماد فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۹۵ متر
 • ۳ اتاق
 • عظیمی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عظیمی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عظیمی
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۵۶ متر
 • ۱ اتاق
 • عظیمی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عظیمی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عظیمی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • عظیمی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}