میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عظیمی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • عظیمی
شريعتي فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • عظیمی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • عظیمی
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • عظیمی
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • عظیمی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • عظیمی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۸۸ متر
 • ۲ اتاق
 • عظیمی
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۳ اتاق
 • عظیمی
شريعتي فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • عظیمی
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • عظیمی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • عظیمی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • عظیمی
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • عظیمی
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • عظیمی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • عظیمی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عظیمی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • عظیمی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}