قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۹۷ متر
 • ۲ اتاق
 • کریم خانی
قيطريه فروشی
 • ۹ میلیارد تومان
 • ۲۱۳ متر
 • ۳ اتاق
 • کریم خانی
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۲ متر
 • ۲ اتاق
 • کریم خانی
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کریم خانی
قيطريه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کریم خانی
فرمانيه فروشی
 • ۱۰ میلیارد تومان
 • ۲۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کریم خانی
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان
 • ۱۳۳ متر
 • ۲ اتاق
 • کریم خانی
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • کریم خانی
فرمانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۲۳۲ متر
 • ۳ اتاق
 • کریم خانی
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • کریم خانی
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • کریم خانی
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۲ متر
 • ۲ اتاق
 • کریم خانی
كامرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۰۸ میلیون تومان
 • ۱۸۶ متر
 • ۳ اتاق
 • کریم خانی
اقدسيه فروشی
 • ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۳۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کریم خانی
اقدسيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۳۹۶ میلیون تومان
 • ۱۷۲ متر
 • ۳ اتاق
 • کریم خانی
كامرانيه فروشی
 • ۱۵ میلیارد و ۴۴۴ میلیون تومان
 • ۲۹۷ متر
 • ۳ اتاق
 • کریم خانی
اقدسيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۹۷ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۲ اتاق
 • کریم خانی
فرمانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۵۵ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کریم خانی
فرمانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۰۸ میلیون تومان
 • ۱۲۸ متر
 • ۲ اتاق
 • کریم خانی
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۳۴ میلیون تومان
 • ۱۴۴ متر
 • ۳ اتاق
 • کریم خانی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}