میرداماد فروشی
 • ۹ میلیارد تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • تقی پور
میرداماد فروشی
 • ۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • تقی پور
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۶ متر
 • ۲ اتاق
 • تقی پور
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • تقی پور
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۱۱ میلیون تومان
 • ۱۵۹ متر
 • ۳ اتاق
 • تقی پور
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • تقی پور
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • تقی پور
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • تقی پور
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • تقی پور
میرداماد فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • تقی پور
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • تقی پور
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • تقی پور
جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۱۷۸ متر
 • ۳ اتاق
 • تقی پور
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • تقی پور
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۳ متر
 • ۳ اتاق
 • تقی پور
میرداماد فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • تقی پور
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • تقی پور
میرداماد فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • تقی پور
میرداماد فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • تقی پور
میرداماد فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۵۳ متر
 • ۳ اتاق
 • تقی پور
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}