دولت فروشی
 • ۹ میلیارد تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۴۴ میلیون تومان
 • ۱۲۸ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۹ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۲ متر
 • ۲ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • محمودی
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۷۰ متر
 • ۲ اتاق
 • محمودی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}