دولت فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۴ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۲ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۴ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۲ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۷ متر
 • ۲ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۰۸ متر
 • ۲ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۲ متر
 • ۴ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۲۵ میلیون تومان
 • ۱۲۶ متر
 • ۳ اتاق
 • محمودی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}