شريعتي فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عابدی
شريعتي فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • عابدی
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عابدی
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۰۲ متر
 • ۲ اتاق
 • عابدی
الهيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۲ اتاق
 • عابدی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • عابدی
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • عابدی
شريعتي فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • عابدی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۸۲ متر
 • ۲ اتاق
 • عابدی
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۶ متر
 • ۲ اتاق
 • عابدی
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • عابدی
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان
 • ۴۲ متر
 • ۱ اتاق
 • عابدی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۲ متر
 • ۲ اتاق
 • عابدی
قلهک فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عابدی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • عابدی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان
 • ۹۷ متر
 • ۲ اتاق
 • عابدی
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۷۹ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان
 • ۷۲ متر
 • ۱ اتاق
 • عابدی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۳۲ میلیون تومان
 • ۱۲۸ متر
 • ۳ اتاق
 • عابدی
ظفر فروشی
 • ۹۴۶ میلیون تومان
 • ۵۲ متر
 • ۱ اتاق
 • عابدی
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون و ۹۰ تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عابدی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}