جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مفاخری
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مفاخری
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۷ متر
 • ۳ اتاق
 • مفاخری
میرداماد فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۶۷ متر
 • ۱ اتاق
 • مفاخری
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مفاخری
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مفاخری
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۷۶ متر
 • ۲ اتاق
 • مفاخری
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مفاخری
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۲ متر
 • ۳ اتاق
 • مفاخری
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مفاخری
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مفاخری
میرداماد فروشی
 • ۹ میلیارد تومان
 • ۱۹۷ متر
 • ۳ اتاق
 • مفاخری
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • مفاخری
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مفاخری
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مفاخری
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}