قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۸ متر
 • ۱ اتاق
 • صداقت
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • صداقت
قلهک فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • صداقت
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۱ اتاق
 • صداقت
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۸۸ متر
 • ۲ اتاق
 • صداقت
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • صداقت
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • صداقت
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • صداقت
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • صداقت
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • صداقت
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • صداقت
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • صداقت
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۹۸ متر
 • ۲ اتاق
 • صداقت
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۷۴ متر
 • ۱ اتاق
 • صداقت
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۲۸ میلیون تومان
 • ۶۴ متر
 • ۱ اتاق
 • صداقت
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • صداقت
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۴ اتاق
 • صداقت
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • صداقت
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • صداقت
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • صداقت
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}