هروی فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • حشمت
هروی فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۵۶ متر
 • ۳ اتاق
 • حشمت
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • حشمت
هروی فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۲ متر
 • ۳ اتاق
 • حشمت
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • حشمت
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • حشمت
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • حشمت
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • حشمت
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • حشمت
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • حشمت
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • حشمت
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۴۸ متر
 • ۳ اتاق
 • حشمت
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۷ متر
 • ۳ اتاق
 • حشمت
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۲ متر
 • ۳ اتاق
 • حشمت
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • حشمت
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • حشمت
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • حشمت
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • حشمت
پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان
 • ۱۴۷ متر
 • ۳ اتاق
 • حشمت
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۴۲ میلیون تومان
 • ۱۹۸ متر
 • ۳ اتاق
 • حشمت
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}