میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کاووسی
میرداماد فروشی
 • ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کاووسی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کاووسی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کاووسی
میرداماد فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان
 • ۲۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کاووسی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کاووسی
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۸۴ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۹ تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • کاووسی
میرداماد فروشی
 • ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کاووسی
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • کاووسی
میرداماد فروشی
 • ۹ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کاووسی
میرداماد فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کاووسی
میرداماد فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کاووسی
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • کاووسی
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کاووسی
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کاووسی
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کاووسی
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کاووسی
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کاووسی
میرداماد فروشی
 • ۸ میلیارد و ۲۵ میلیون تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۴ اتاق
 • کاووسی
میرداماد فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کاووسی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}