جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان
 • ۲۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • میلاد
شهید عراقی فروشی
 • ۹ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان
 • ۲۶۰ متر
 • ۴ اتاق
 • میلاد
شهید عراقی فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۸ متر
 • ۳ اتاق
 • میلاد
شهید عراقی فروشی
 • ۱۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۲۸۵ متر
 • ۴ اتاق
 • میلاد
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • میلاد
خواجه عبداله فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • میلاد
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۸ متر
 • ۳ اتاق
 • میلاد
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۴ متر
 • ۲ اتاق
 • میلاد
جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • میلاد
جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • میلاد
جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • میلاد
شهید عراقی فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۳ متر
 • ۳ اتاق
 • میلاد
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۳ متر
 • ۲ اتاق
 • میلاد
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۵۱ میلیون تومان
 • ۱۴۷ متر
 • ۳ اتاق
 • میلاد
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • میلاد
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۳ متر
 • ۳ اتاق
 • میلاد
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۳ متر
 • ۳ اتاق
 • میلاد
سعادت آباد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۵۵ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۲ اتاق
 • میلاد
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۹۶ میلیون تومان
 • ۱۰۳ متر
 • ۲ اتاق
 • میلاد
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۹۶ میلیون تومان
 • ۱۰۳ متر
 • ۲ اتاق
 • میلاد
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}