دولت فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۹۸ متر
 • ۳ اتاق
 • سالاروندیان
فرمانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۷ متر
 • ۲ اتاق
 • سالاروندیان
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان
 • ۱۳۱ متر
 • ۳ اتاق
 • سالاروندیان
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان
 • ۱۱۳ متر
 • ۳ اتاق
 • سالاروندیان
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۸۳۲ میلیون تومان
 • ۱۶۲ متر
 • ۳ اتاق
 • سالاروندیان
دروس فروشی
 • ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۹۶ متر
 • ۳ اتاق
 • سالاروندیان
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۱ متر
 • ۳ اتاق
 • سالاروندیان
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • سالاروندیان
دروس فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۲ متر
 • ۲ اتاق
 • سالاروندیان
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • سالاروندیان
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • سالاروندیان
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • سالاروندیان
قلهک فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • سالاروندیان
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۲ متر
 • ۳ اتاق
 • سالاروندیان
دروس فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۲ متر
 • ۲ اتاق
 • سالاروندیان
دروس فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • سالاروندیان
دروس فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • سالاروندیان
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • سالاروندیان
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۰ متر
 • ۲ اتاق
 • سالاروندیان
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • سالاروندیان
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}