جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان
 • ۱۲۶ متر
 • ۳ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۸ میلیون تومان
 • ۶۴ متر
 • ۱ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۵۷ میلیون تومان
 • ۱۲۲ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
 • ۱۱۴ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۵۳ میلیون تومان
 • ۵۱ متر
 • ۱ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۱ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۹۷ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۹۷ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۱۲۴ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}