قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۰۸ میلیون تومان
 • ۱۴۲ متر
 • ۳ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۱۱ متر
 • ۳ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان
 • ۱۸۲ متر
 • ۳ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۵ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان
 • ۷۶ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۱۹ میلیون تومان
 • ۹۷ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان
 • ۱۱۸ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۷ میلیون تومان
 • ۱۵۹ متر
 • ۳ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۲۵ میلیون تومان
 • ۹۷ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۷۸ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۶۲ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۵۸ متر
 • ۱ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۳ متر
 • ۳ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان
 • ۷۶ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان
 • ۱۱۸ متر
 • ۳ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان
 • ۱۰۱ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۷۵ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • خمسه
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}