دولت فروشی
 • ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۴ متر
 • ۳ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • هاتف
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۲ اتاق
 • هاتف
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۴ متر
 • ۳ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۴۲ میلیون تومان
 • ۱۹۸ متر
 • ۳ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۶۳ میلیون تومان
 • ۱۰۳ متر
 • ۳ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۴۲ میلیون تومان
 • ۱۹۸ متر
 • ۳ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۳ متر
 • ۳ اتاق
 • هاتف
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}