دولت فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۲ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۴ متر
 • ۳ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۲ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان
 • ۹۱ متر
 • ۲ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۴۵ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۳ اتاق
 • هاتف
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۷۵ میلیون تومان
 • ۹۱ متر
 • ۲ اتاق
 • هاتف
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}