فرمانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۸۵ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • طیبی
فرمانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • طیبی
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۱۷۲ متر
 • ۳ اتاق
 • طیبی
كامرانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • طیبی
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • طیبی
شريعتي فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۶۹ متر
 • ۱ اتاق
 • طیبی
میرداماد فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۷۶ متر
 • ۱ اتاق
 • طیبی
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • طیبی
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۶۵ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • طیبی
كامرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۲ اتاق
 • طیبی
كامرانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • طیبی
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۹۶ متر
 • ۲ اتاق
 • طیبی
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • طیبی
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۴۸ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • طیبی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}