جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۹ متر
 • ۳ اتاق
 • یادگار
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • یادگار
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • یادگار
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • یادگار
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۱ متر
 • ۲ اتاق
 • یادگار
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • یادگار
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۷ متر
 • ۲ اتاق
 • یادگار
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • یادگار
فرمانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • یادگار
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۷ متر
 • ۲ اتاق
 • یادگار
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۷ متر
 • ۲ اتاق
 • یادگار
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۲ اتاق
 • یادگار
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۴ متر
 • ۳ اتاق
 • یادگار
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۹۴ متر
 • ۲ اتاق
 • یادگار
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • یادگار
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۱ اتاق
 • یادگار
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • یادگار
قيطريه فروشی
 • ۱ میلیارد و ۱۸۸ میلیون تومان
 • ۴۴ متر
 • ۰ اتاق
 • یادگار
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۶۷ متر
 • ۲ اتاق
 • یادگار
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۲ متر
 • ۳ اتاق
 • یادگار
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}