قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۶۸ میلیون تومان
 • ۱۴۹ متر
 • ۳ اتاق
 • چاووشی
قيطريه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • چاووشی
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۳۸ میلیون تومان
 • ۱۰۷ متر
 • ۲ اتاق
 • چاووشی
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۳ متر
 • ۳ اتاق
 • چاووشی
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • چاووشی
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • چاووشی
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • چاووشی
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۵ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • چاووشی
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان
 • ۲۰۲ متر
 • ۳ اتاق
 • چاووشی
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون تومان
 • ۱۲۶ متر
 • ۳ اتاق
 • چاووشی
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • چاووشی
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون تومان
 • ۱۲۶ متر
 • ۳ اتاق
 • چاووشی
قيطريه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان
 • ۲۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • چاووشی
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • چاووشی
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • چاووشی
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۲ اتاق
 • چاووشی
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • چاووشی
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • چاووشی
قيطريه فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
 • ۳۲۵ متر
 • ۵ اتاق
 • چاووشی
قيطريه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۱۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • چاووشی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}