دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۹۷ متر
 • ۲ اتاق
 • تورانی
فرمانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • تورانی
قيطريه فروشی
 • ۳۲۲ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • تورانی
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • تورانی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۸۳ متر
 • ۲ اتاق
 • تورانی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۹۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • تورانی
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۳ اتاق
 • تورانی
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • تورانی
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۶۵ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • تورانی
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۴ متر
 • ۳ اتاق
 • تورانی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۷ متر
 • ۲ اتاق
 • تورانی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • تورانی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۱۱ متر
 • ۳ اتاق
 • تورانی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۲ متر
 • ۳ اتاق
 • تورانی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۶۷ متر
 • ۱ اتاق
 • تورانی
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۶۷ متر
 • ۱ اتاق
 • تورانی
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • تورانی
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • تورانی
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۸۳ متر
 • ۲ اتاق
 • تورانی
دولت فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۲۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • تورانی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}