دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • قدیری
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۰۱ متر
 • ۲ اتاق
 • قدیری
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • قدیری
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۵۷ متر
 • ۱ اتاق
 • قدیری
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۷۵ متر
 • ۱ اتاق
 • قدیری
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۲ متر
 • ۲ اتاق
 • قدیری
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • قدیری
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۱۸ متر
 • ۲ اتاق
 • قدیری
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان
 • ۱۳۶ متر
 • ۳ اتاق
 • قدیری
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۲ اتاق
 • قدیری
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • قدیری
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • قدیری
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۹۹ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۹ تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • قدیری
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • قدیری
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۹ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۷ تومان
 • ۷۰ متر
 • ۲ اتاق
 • قدیری
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • قدیری
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}