جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • جودی
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • جودی
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • جودی
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۶۸ میلیون تومان
 • ۱۰۷ متر
 • ۲ اتاق
 • جودی
شهید عراقی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • جودی
شهید عراقی فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • جودی
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۵۲ میلیون تومان
 • ۱۲۳ متر
 • ۲ اتاق
 • جودی
جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • جودی
جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۹ میلیون تومان
 • ۱۸۷ متر
 • ۳ اتاق
 • جودی
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان
 • ۱۲۷ متر
 • ۳ اتاق
 • جودی
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • جودی
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۳۶ میلیون تومان
 • ۱۱۴ متر
 • ۲ اتاق
 • جودی
جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۹۹ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۸ تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • جودی
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • جودی
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۱۹ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان
 • ۶۵ متر
 • ۱ اتاق
 • جودی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}