ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • قدمی
ظفر فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • قدمی
ظفر فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان
 • ۱۲۷ متر
 • ۳ اتاق
 • قدمی
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • قدمی
ظفر فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • قدمی
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • قدمی
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • قدمی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان
 • ۸۲ متر
 • ۲ اتاق
 • قدمی
ظفر فروشی
 • ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۴ اتاق
 • قدمی
ظفر فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان
 • ۲۲۹ متر
 • ۳ اتاق
 • قدمی
ظفر فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
 • ۷۸ متر
 • ۱ اتاق
 • قدمی
ظفر فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • قدمی
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۹۶ میلیون تومان
 • ۱۱۱ متر
 • ۲ اتاق
 • قدمی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۷۸ متر
 • ۱ اتاق
 • قدمی
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • قدمی
ظفر فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • قدمی
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • قدمی
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۹۹ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۷ تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • قدمی
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۶ تومان
 • ۹۸ متر
 • ۲ اتاق
 • قدمی
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • قدمی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}