جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۷۸ متر
 • ۲ اتاق
 • بهمنی
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۷۶ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • بهمنی
جلفا فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • بهمنی
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۲ اتاق
 • بهمنی
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • بهمنی
جلفا فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • بهمنی
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۶ متر
 • ۳ اتاق
 • بهمنی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • بهمنی
ظفر فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • بهمنی
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۹۲ میلیون تومان
 • ۱۰۴ متر
 • ۱ اتاق
 • بهمنی
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • بهمنی
جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • بهمنی
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان
 • ۱۳۶ متر
 • ۳ اتاق
 • بهمنی
جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۱۴ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۴ تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • بهمنی
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • بهمنی
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۸۸ متر
 • ۲ اتاق
 • بهمنی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}