پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۵۳ متر
 • ۱ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۵۵ متر
 • ۱ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۹۶ میلیون تومان
 • ۹۲ متر
 • ۲ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۵۳ متر
 • ۱ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۹۱ متر
 • ۲ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۵۶ میلیون تومان
 • ۱۵۲ متر
 • ۳ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان
 • ۱۲۳ متر
 • ۲ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان
 • ۸۶ متر
 • ۲ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • مبین
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}