پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
 • ۱۳۲ متر
 • ۲ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد و ۹۱۵ میلیون تومان
 • ۱۶۹ متر
 • ۳ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان
 • ۱۴۷ متر
 • ۳ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۹۲ میلیون تومان
 • ۱۰۸ متر
 • ۲ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۸۵ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۱۴ میلیون تومان
 • ۱۱۷ متر
 • ۲ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۴ متر
 • ۲ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۵ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • مبین
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۴۳ میلیون تومان
 • ۷۱ متر
 • ۱ اتاق
 • مبین
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}