كامرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • حجسته
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۲ اتاق
 • حجسته
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۱ اتاق
 • حجسته
قيطريه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۲ اتاق
 • حجسته
كامرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • حجسته
كامرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • حجسته
فرمانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • حجسته
فرمانيه فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۲۶۵ متر
 • ۴ اتاق
 • حجسته
جلفا فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۶۲ متر
 • ۴ اتاق
 • حجسته
فرمانيه فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۶۲ متر
 • ۴ اتاق
 • حجسته
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • حجسته
فرمانيه فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • حجسته
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • حجسته
فرمانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • حجسته
قيطريه فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۲ متر
 • ۳ اتاق
 • حجسته
فرمانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • حجسته
قيطريه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • حجسته
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۷۰ متر
 • ۲ اتاق
 • حجسته
قيطريه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۳ اتاق
 • حجسته
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • حجسته
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}