قلهک فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان
 • ۱۲۸ متر
 • ۳ اتاق
 • امیدی
قلهک فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • امیدی
شريعتي فروشی
 • ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۹۴ متر
 • ۳ اتاق
 • امیدی
قلهک فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • امیدی
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • امیدی
قلهک فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۴۴ متر
 • ۲ اتاق
 • امیدی
قلهک فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • امیدی
قلهک فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • امیدی
قلهک فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۸۸ میلیون تومان
 • ۱۳۷ متر
 • ۲ اتاق
 • امیدی
قلهک فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • امیدی
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۴۰ میلیون تومان
 • ۸۶ متر
 • ۲ اتاق
 • امیدی
قلهک فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • امیدی
قلهک فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • امیدی
دروس فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۶ متر
 • ۳ اتاق
 • امیدی
قلهک فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • امیدی
قلهک فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۲۵ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • امیدی
قلهک فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • امیدی
قلهک فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۴ متر
 • ۲ اتاق
 • امیدی
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۲۵ میلیون تومان
 • ۱۳۷ متر
 • ۲ اتاق
 • امیدی
قلهک فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • امیدی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}