دروس فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۷۲۵ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • عسگری
دروس فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • عسگری
دروس فروشی
 • ۸ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۲ اتاق
 • عسگری
دروس فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عسگری
دروس فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۵ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • عسگری
دروس فروشی
 • ۵ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عسگری
جلفا فروشی
 • ۹ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عسگری
دروس فروشی
 • ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۲۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عسگری
دروس فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عسگری
دروس فروشی
 • ۹ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عسگری
دروس فروشی
 • ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۲۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عسگری
دروس فروشی
 • ۵ میلیارد و ۸۲۸ میلیون تومان
 • ۱۲۴ متر
 • ۲ اتاق
 • عسگری
دروس فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۱۸ میلیون تومان
 • ۱۳۳ متر
 • ۳ اتاق
 • عسگری
دروس فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان
 • ۱۰۲ متر
 • ۲ اتاق
 • عسگری
قلهک فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۴۵ میلیون تومان
 • ۱۶۳ متر
 • ۲ اتاق
 • عسگری
دروس فروشی
 • ۹ میلیارد و ۵۴۰ میلیون تومان
 • ۲۱۲ متر
 • ۴ اتاق
 • عسگری
دروس فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • عسگری
دروس فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۵۲۰ میلیون تومان
 • ۱۹۲ متر
 • ۳ اتاق
 • عسگری
پاسداران فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۳ متر
 • ۲ اتاق
 • عسگری
دروس فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۸۸ میلیون تومان
 • ۱۳۷ متر
 • ۲ اتاق
 • عسگری
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}