قلهک فروشی
 • ۴ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • فرزاد
قلهک فروشی
 • ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۷ متر
 • ۳ اتاق
 • فرزاد
شريعتي فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۹۶ متر
 • ۳ اتاق
 • فرزاد
دروس فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۱ متر
 • ۴ اتاق
 • فرزاد
دروس فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۹۶ متر
 • ۲ اتاق
 • فرزاد
قلهک فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • فرزاد
دولت فروشی
 • ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۶۳ متر
 • ۱ اتاق
 • فرزاد
دروس فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • فرزاد
قلهک فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۷ متر
 • ۳ اتاق
 • فرزاد
شريعتي فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۱ اتاق
 • فرزاد
قلهک فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۹۲ متر
 • ۲ اتاق
 • فرزاد
قلهک فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • فرزاد
قلهک فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • فرزاد
قلهک فروشی
 • ۴۸۰ میلیون تومان
 • ۱۲۷ متر
 • ۳ اتاق
 • فرزاد
قلهک فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • فرزاد
قلهک فروشی
 • ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • فرزاد
قلهک فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • فرزاد
قلهک فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۲ متر
 • ۲ اتاق
 • فرزاد
شريعتي فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان
 • ۸۹ متر
 • ۲ اتاق
 • فرزاد
قلهک فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۳ متر
 • ۲ اتاق
 • فرزاد
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}