دولت فروشی
 • ۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۲۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • یزدان
پاسداران فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • یزدان
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • یزدان
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • یزدان
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • یزدان
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۹۲ متر
 • ۲ اتاق
 • یزدان
دروس فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۴ اتاق
 • یزدان
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • یزدان
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • یزدان
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • یزدان
جلفا فروشی
 • ۶ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • یزدان
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • یزدان
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • یزدان
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • یزدان
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان
 • ۱۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • یزدان
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • یزدان
پاسداران فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • یزدان
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۵۷ متر
 • ۱ اتاق
 • یزدان
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۸۹ متر
 • ۲ اتاق
 • یزدان
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۲ اتاق
 • یزدان
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}