زعفرانيه فروشی
 • ۱۰ میلیارد تومان
 • ۱۷۶ متر
 • ۳ اتاق
 • دیبا
فرمانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۳۰۵ متر
 • ۳ اتاق
 • دیبا
فرمانيه فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • دیبا
فرمانيه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۵ متر
 • ۳ اتاق
 • دیبا
فرمانيه فروشی
 • ۱۲ میلیارد تومان
 • ۲۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • دیبا
فرمانيه فروشی
 • ۲۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۳۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • دیبا
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۰۷ متر
 • ۲ اتاق
 • دیبا
فرمانيه فروشی
 • ۱۸ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان
 • ۳۳۰ متر
 • ۴ اتاق
 • دیبا
فرمانيه فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
 • ۲۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • دیبا
فرمانيه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۴۶۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • دیبا
فرمانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • دیبا
فرمانيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • دیبا
فرمانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۴۰۶ میلیون تومان
 • ۱۶۱ متر
 • ۲ اتاق
 • دیبا
فرمانيه فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • دیبا
فرمانيه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۷۲۸ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • دیبا
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۲ اتاق
 • دیبا
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}